Akademik Eğitim

 

AYÇ Okullarında eğitim öğretim hizmeti, öğrencilerin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yöneliktir. Bu ihtiyaç ve beklentiler akademik eğitim, yaşam becerileri ve benlik eğitiminden oluşur. AYÇ Okullarında akademik eğitim, yaşam becerileri ve benlik eğitimi bir bütün olarak ele alınır; risk esaslı düşünme tarzı, stratejik yönetim anlayışı ve süreç yönetimi yaklaşımına göre yürütülür.

Akademik eğitim, AYÇ Eğitim Modeli’ nin eğitim standartlarına göre gerçekleştirilir. Bunlar;

  • Planlama Standartları,
  • Uygulama standartları
  • Ölçme değerlendirme standartlarıdır.

 

Akademik Eğitim Gerçek Hayatın Bir Parçasıdır

AYÇ okullarında akademik eğitim, gerçek hayatın bir parçasıdır. Derslerin içerik ve kapsamına uygun olarak okul dışı öğrenme fırsatlarından yararlanılır. Derslerin kazanımlarının gerçekleştirilmesi için okulun ve çevrenin tüm olanaklarından yararlanılır, öğrenciler, ders kazanım ve içeriklerine uygun olarak deney, gözlem, inceleme, araştırma yapar ve projelerde görev alır. Okulda ve derslerde öğrendikleri bilgi, beceri ve değerleri günlük hayatta kullanılırlar.

Akademik Eğitim Üst Öğrenim Kurumlarına Hazırlar

Akademik eğitimle, öğrencilere üst öğrenim kurumlarına sorunsuz devam edebilmeleri ve başarılı olabilmeleri için gerekli olan bilişsel giriş davranışları ve duyuşsal giriş özellikleri kazandırılır.

Akademik Eğitim Tam Öğrenmeyi Esas Alır

AYÇ Okullarında sınıf düzeylerine göre her ders için gerekli ön koşul kritik kazanımlar standart olarak belirlenir. Her öğrenme alanına başlarken, yeni öğrenme alanının kazanımlarıyla ilgili öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi (Ön koşul kazanımların yeterliliği) değerlendirilir. Değerlendirme sonuçlarına göre ön koşul kazanımlarda görülen eksiklikler giderildikten sonra yeni üniteye geçilir. Ünite sonunda da ünite kazanım değerlendirme sınavı yapılır ve varsa eksiklikler giderilir. Ünite öncesi ön koşul kazanımlar ile ünite sonrası kazanımların değerlendirilmesinde standart ölçme araçları kullanılır.

Akademik Eğitim Destekleyicidir

Dersler, bilgi ve içerik açısından birbirini destekleyecek şekilde bütünsel bir yaklaşımla işlenir. Örneğin, matematik dersinde grafiklerle ilgili kazanımlar işlenirken; fen bilgisi/fizik, kimya biyoloji; sosyal bilgiler/tarih vb. derslerdeki gerçek bilgi ve içerik kullanılır.

Akademik Eğitim Bütünleşiktir

Akademik eğitim, anaokulundan başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde birbiri ile ilişkili ve bir bütün olarak yönetilir.  Lise ortaokula, orta okul ilkokula, ilkokul da anaokuluna öğrencilerin güçlü yönleri ve iyileştirilmesi gereken alanlar konusunda geri bildirim verir.

Akademik Eğitim Bireysel Farklılıklara Uygundur

Akademik eğitimle öğrencilere kendi öğrenme tarzlarını geliştirme ve özgünleştirme fırsatı verilir. Her zümre kendi dersinin öğrenme stilleri ve yöntemi, öğrencilerin ders çalışma becerilerini kullanması, ödev ve projeler ile değerlendirme yaklaşımlarını anlatan kılavuz kitapçıklar hazırlar. Ders öğretmenleri öğrencilerin eğitim öğretimle ilgili gelişim düzeylerini izler ve bu konuda bir veri tabanı oluşturur.