AYÇ Yönetim Modeli

AYÇ Okul Yönetim Modeli Nedir?

Öğrenme ve İnsan Odaklı Bir Okul Yönetim Modelidir

Hızla değişen ve gelişen dünyada, Türkiye’nin rekabet edebilir duruma gelebilmesi için öncelikle eğitim sektöründe ve okullarda hizmet kalitesini sürekli arttırması gerekmektedir. AYÇ Okul Yönetim Modeli, okulların hizmet kalitesini arttıran, kendini yenileme gücüne sahip, öğrenme ve insan odaklı, özgün bir okul yönetim modelidir.

AYÇ Okul Yönetim Modelinin Özellikleri Nedir?

Okullar İçin Geliştirilmiş Özgün Bir Modeldir

EFQM Mükemmellik Modeli, Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ), ISO 9001 Standartları, Kamu iç Kontrol Tebliği, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) analiz edilerek eğitim kurumları için hazırlanmış özgün bir modeldir. AYÇ Okul Yönetim Modeli aşağıdaki özellikleri taşımaktadır.

 • Okulun elde edilen sonuçları ortaya çıkaran nedenler ile sonuçlar arasındaki neden- sonuç ilişkisinin kurulmasını ve bu ilişkinin doğrulanmasını sağlar.
 • Okulun iç ve dış değerlendirmeleri için objektif ölçütler taşır.
 • Performansın, nedenler/girdiler ile – sonuçlar/çıktılar arasındaki ilişkiye bakılarakdeğerlendirilmesini sağlar.
 • Okulun ilerleme ve gelişimlerinin ölçülmesini sağlar.
 • Okul için iyileştirme fırsatlarını ve iyileştirmede izlenecek yolu gösterir.
 • Okul ve okullar arasında kıyaslama, karşılaştırma ve iyileştirme yapabilmeye imkân tanır.

AYÇ Okul Yönetim Modelini Uygulayan Okulların Avantajları Nelerdir?

Okul İçinde Ortak Bir Dil, Düşünce Tarzı ve Kültür Oluşturur

AYÇ Okul Yönetim Modeli;

 • Okuluneğitim felsefesinin hayata geçirilmesini,
 • Okulun kuvvetli yönlerinin ve iyileştirilmesi gereken alanlarının farkına varılmasını,
 • Okulun kurumsal kapasite ve yeteneklerinin geliştirilmesini ve eğitim kalitesinin sürekli iyileştirilmesini,
 • Okul içinde ortak bir dil, düşünce tarzı ve kültürün oluşturulmasını,
 • Okulun tüm süreçlerinin bütünleşik olarak ele alınmasını,
 • Okulun yerel, ulusal ve evrensel düzeyde örnek alınmasını sağlayan bir yönetim modelidir.

AYÇ Okul Yönetim Modeli Okulun Yönetim Sistemine Ne Sağlar?

Yerel ve Ulusal Eğitim Sektöründe Rekabet Üstünlüğü Sağlar

 • Okul kurumsal ve bireysel performansını model standartları çerçevesinde değerlendirir.
 • Okullar arasındaki iyi uygulamalar paylaşılır, elde edilen sonuç ve performans karşılaştırılır.
 • Okulların eğitim başarısını ortaya çıkaran nedenler bir bütün olarak yönetilir.
 • Mevcut kaynaklarını verimli olarak kullanır.
 •  Öğrencilerin, velilerin ve diğer paydaşların memnuniyet düzeyini yükselterek etkililik sağlar.
 • Ulusal ve uluslararası bir kalite güvence sistemi oluşturur.
 • Yerel ve ulusal eğitim sektöründe rekabet üstünlüğü sağlar.
 • Okuldaki tüm faaliyetlerin performansını ölçerek izler, hataları ve istenmeyen durumları önceden görebilir.

AYÇ Okul Yönetim Modeli Yapısı Nasıldır?

Sürekli iyileştirmeye rehberlik eden bir kalite güvence sistemidir

AYÇ Okul Yönetim Modeli, okulların eğitim felsefesi ile uyumlu olarak eğitim ve yönetim sistemini geliştiren, stratejik planın uygulanmasını sağlayan, performansın izlenmesi değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesine rehberlik eden bir kalite güvence sistemidir.

AYÇ Okul Yönetim Modeli, okulların eğitim ve hizmet kalitesini sürekli geliştirme; okul içi ve okullar arası iyi uygulamaları paylaşma, okulların elde ettikleri sonuç ve performansı karşılaştırabilme ve sürekli iyileştirme amacıyla kullanılan bir modeldir.

AYÇ Okul Yönetim Modelinin 4 temel boyutu vardır. Bu boyutlar;

 • Değerler
 • Başarı Faktörleri,
 • Standartlar,
 • Yönetim Çarkı.

Değerler: Okulun işleyişi, hizmet anlayışı ile içinde bulunduğu toplum ve paydaşlarla ilişkilerini sürdürmede doğru ve gerekli olduğu kabul edilen Ortak Düşünce, Temel Amaç, Temel Ahlaki İlkeler ve İnançlardır.

Başarı Faktörleri: AYÇ Okul Yönetim Modelinin etkili ve verimli bir şekilde uygulanabilmesinde doğrudan etkisi olan değişkenlerdir. Başarı faktörleri, okulların performansını istenen düzeye çıkarılabilme ve sürekli hale getirilebilmenin ön şartıdır.  Modelin standartlarının ve yönetim çarkının uygulamaya geçirilmesi ve okul performansının sürekli iyileştirilmesi, 6 temel başarı faktörünün okul kültürü haline getirilmesi ile mümkündür.

AYÇ Okul Yönetim Modeli Başarı Faktörleri;

1. Vizyoner Liderlik

2. Strateji Eksenli Süreç Yönetimi

3. İyiye, Doğruya ve Güzele Odaklanmış Hizmet    

4. Bütünsel Sorumluluk Bilinci

5. Risk Yönetimi

6. Değişim ve Gelişimde Önderlik

 

 

Standartlar: AYÇ Yönetim Modeli, okullarda sistem ve alt sistemlerin kurulması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan 4 standart alanından oluşmaktadır. Bunlar,

(1) Yönetim Organizasyon, (2) Destek Hizmetleri Yönetimi, (3) Temel Hizmetlerin Yönetimi, (4) Performans Yönetimi

 

 

Etiketler: