Ortaokulda Eğitim

Ortaokullarımızda AYÇ Eğitim Modeli uygulanır. AYÇ Eğitim Modeli kendimize özgü, milli, yerli, aynı zamanda evrensel düzeyde standartlar taşıyan bir eğitim modelidir.

AYÇ Ortaokullarında eğitim gerçek hayatın bir parçasıdır. Günlük beceriler ve temel becerilerin kazandırılması; öğrencilerin iyi bir benlik yapısına sahip olması ilkokul eğitiminin temel amacıdır. AYÇ Ortaokullarında verilen eğitim;

Düşünen üreten girişimci nesiller yetiştiren eğitim modeli

Akademik eğitim gerçek hayatın bir parçasıdır

Üst öğrenim kurumlarına hazırlar

Tam öğrenme

Destekleyici akademik eğitim

Bütünleşik akademik eğitim

Bireysel farklılıklara uygun eğitim

Ortaokul Eğitiminin Temel İlkeleri

 • Öğrenciler öğrendiği bilgiyi anlamlandırarak yeni bilgi üretmede kullanılır.
 • Bilgi; beceri ve yetkinliğe dönüştürülerek uygulanır.
 • Öğrenciler karar ve davranışlarının sonuçlarını sahiplenir.
 • Eğitimde, öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları esas alınır.
 • Öğrencilerin gelişim düzeyine göre demokratik eğitim ortamları oluşturulur.
 • Türkçe’nin doğru ve güzel konuşulmasına gereken özen gösterilir.
 • Gerçek yaşam alanlarında deneyerek öğrenmesine fırsat verilir.
 • Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanır.
 • Rehberlik hizmetleri ile öğrenme öğretme süreci bütünleştirilir.
 • Çocuğun gelişimi ve değerlendirilmesi bireyseldir. Değerlendirme sonuçları çocuğun bireysel gelişimi için kullanılır.

Ortaokulda Tam Öğrenme

Derse ve ders içindeki bir üniteye başlarken yeni öğrenme alanının kazanımlarıyla ilgili öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi (Ön koşul kazanımların yeterliliği) ölçülür. Ölçme sonuçlarına göre ön koşul kazanımlarda görülen eksiklikler giderildikten sonra yeni üniteye geçilir. Ünite sonunda da ünite kazanım değerlendirme sınavı yapılır. Ünitedeki öğrenme eksiklikleri giderildikten sonra yeni üniteye geçilir.

Ortaokulda Kendini Yönetme Programı

AYÇ Ortaokullarında Kendini Yönetme Programı ile öğrencilerin amaç belirleme, hedef koyma, hedefe odaklanma, günlük becerileri ve temel becerileri geliştirme çalışmaları yapılır. Öğrenciler güçlü yönlerinin farkına vararak zayıf alanlarını geliştirir.  Kendini Yönetme Programı ile öğrenciler ilgi, yetenek ve özelliklerini keşfeder; potansiyelinin farkına vararak kendini yönetebilme becerisine sahip olur.

AYÇ Ortaokullarında öğrencinin mevcut/bugün ve gelecekteki eğitim yaşantılarını, aile hayatını ve sosyal hayatını düzenlemek amacıyla bireysel gelişim planı hazırlanır.

Ortaokulda Akademik Eğitim

Akademik eğitimle öğrencilere kendi öğrenme tarzlarını geliştirme ve özgünleştirme fırsatı verilir. Sınıf ve branş öğretmenleri öğrencilerin eğitim öğretimle ilgili gelişim düzeylerini izler.

Derslerin içerik ve kapsamına uygun olarak okul dışı öğrenme fırsatlarından yararlanılır. Derslerin kazanımlarının gerçekleştirilmesi için çevrenin tüm olanaklarından yararlanılır, Öğrenciler, ders kazanım ve içeriklerine uygun olarak deney, gözlem, inceleme, araştırma yaparlar ve projelerde görev alırlar.

Okulda ve derslerde öğrenilen ders kazanımlarının günlük hayatta bir karşılığı vardır ve öğrencilerin öğrendiklerini günlük hayatta kullanması için rehberlik yapılır.

Ortaokul Beşinci Sınıfa Uyum Programı

Ortaokul başlayacak olan öğrencilere beşinci sınıfa hazır olup olmadığını belirlemek amacıyla “Ortaokul Hazır Bulunuşluk Testi” uygulanır. Test sonuçlarına göre hazır bulunuşluk yetersizliği olan öğrencilere; sınıf rehber öğretmeni, rehber öğretmen ve branş öğretmenleri tarafından beşinci sınıfa hazırlık programı uygulanır.

Orta Okulda Branş Öğretmenleri Destekli Eğitim

Oyun ve Fiziki Etkinlik, İngilizce, Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Müzik, Satranç dersleri ile maddi ve manevi yaşam dengesi, erdemlilik, hikmet, inanç değerleri branş öğretmenleri tarafından verilir.

Orta Okulda Yaşam Becerileri ve Benlik Eğitimi

AYÇ ortaokullarında tüm öğrencilere beceri eğitimi verilir. Beceri eğitimi ile öğrencilerimizin yaratıcılıkları; analitik, etik, mantıksal, eleştirel ve stratejik düşünme becerileri ile karar verme, iletişim, bilişim teknolojilerini kullanma, araştırma, sorun çözme, bilgiye ulaşma, yeni bilgi üretme ve girişimcilik becerileri geliştirilir.

Yaşam becerileri ve benlik eğitimi, öğrencilerimizin bugünkü ve gelecekteki yaşantılarında kullanabilecekleri günlük beceriler, temel beceriler ve benlik eğitiminden oluşur.

Yaşam becerileri ve benlik eğitimi ile öğrenciler kendisine, ailesine, çevresine, ülkesine ve insanlığa yararlı olabilecek becerileri kazanarak iyi bir kişiliğe sahip olur.

Beceri Eğitimi

 1. a.Günlük Beceriler
  1. 1.Kişisel Bakım Becerisi
  2. 2.Dengeli Yaşam Becerisi
  3. 3.İlişki Yönetim Becerisi
  4. 4.Yaşam Alanlarını Düzenleme ve Kullanma Becerisi
  5. 5.Toplumsal Alanlarda Uyumlu Davranma Becerisi
  6. 6.Ekonomik Yaşamını Düzenleme Becerisi
  7. 7.Spor Aktivitelerine Katılma Becerisi
 2. b.Temel Beceriler
 3. 1.Okuryazarlık becerisi
 4. 2.İletişim becerisi
 5. 3.Bilgi ve veri toplama becerisi
 6. 4.Karar verme becerisi
 7. 5.Sosyal katılım becerisi
 8. 6.Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi/dijital vatandaşlık
 9. 7.Gözlem yapma becerisi
 10. 8.Problem çözme becerisi
 11. 9.Araştırma becerisi
 12. 10.Girişimcilik becerisi

Benlik Eğitimi

 1. a.Değer eğitimi,
 2. b.Düşünme eğitimi,
 3. c.Duygu eğitimi
 4. d.Bilinç eğitiminden oluşur.

Ortaokulda Yabancı Dil

AYÇ okullarında yabancı dil eğitimi ile öğrencilerimizin edindikleri bilgi, beceri, tutum ve değerleri evrensel düzeyde kullanmaları sağlanır. Ortaokul yabancı dil eğitiminin temel hedefleri öğrencilerimizin;

 1. Yurt içinde ve yurt dışında günlük yaşamını sürdürebilecek konuşma becerisine sahip olması.
 2. Dünya ile iletişim ve ilişki kurabilecek yetkinliğe sahip olması.
 3. Ülkemizi ve kültürel değerlerimizi tanıtabilecek konuşma ve yazma becerisine sahip olması.
 4. Farklı kültür ve medeniyetleri tanıyabilecek okuma, anlama ve konuşma becerisine sahip olması.
 5. Lisede dil alanını seçmesi durumunda yeterli hazır bulunuşluk düzeyine sahip olmasıdır.

AYÇ okullarında küresel düzeyde geçerliliği olan İngilizce dil eğitimi yapılır. İngilizcenin yanı sıra tarihsel ve kültürel bağlarımız olan ülkelerin ortak dili Arapça; ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasal ilişkilerimizin sürdüğü ülkelerin dillerinden olan Almanca, Rusça, Çince, Japonca vb. dillerden biri ikinci yabancı dil olarak öğretilir.

Ortaokulda Rehberlik Hizmeti

Rehberlik hizmeti ile öğrenciler kendini tanır, ilgi, yetenek ve özelliklerini keşfeder. AYÇ Ortaokullarında rehberlik hizmeti;

 1. Kişisel ve sosyal rehberlik,
 2. Eğitsel Rehberlik,
 3. Mesleki Rehberlik
 4. Ders rehberliği

Olmak üzere dört bölümden oluşur.

Ortaokulda Sosyal Etkinlikler

AYÇ Ortaokullarında sosyal etkinlikler günlük beceriler, temel beceriler, düşünme becerileri, duygu yönetimi, bilinç yapısı ve değerler eğitimi kazanımları ile ilişkili olarak yürütülür. Her öğrencilerin sosyal etkinliklerle ilgili yapacağı çalışmalar bireysel gelişim planında yer alır.

Sosyal etkinlikler çerçevesinde çocukların kazandığı bazı davranış ve beceriler şunlardır.

 • Başkalarının haklarına saygı gösterir.
 • Maddi ve manevi görevlerini yerine getirir.
 • Kendi davranışının sonuçlarına sahip çıkar.
 • Eylem ve davranışlarının, başkaları üzerindeki sonuçlarını üstlenir.
 • Ulaşılmak istediği amaç ve hedefler için inanç, irade ve kararlılık gösterir.
 • Sıkıntı ve zorluklarla mücadele eder.
 • Beklenmeyen durumlara karşı önceden hazırlıklı olur.
 • Kendini tanır.
 • Bireysel hedeflerini belirler.
 • Yeteneklerini geliştirir.
 • Çevreyi korur.
 • Kendine güven duyar.
 • Planlı çalışma alışkanlığı edinir.
 • Zamanını etkin ve verimli değerlendirir.
 • İsraftan kaçınır ve tutumludur.
 • Bireysel farklılıklara saygılı olur.
 • Farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılar.

Aldığı görev ve sorumluluğu istekle yerine getirir

 

 

Seviye: 
Etiketler: